Datvnn Blog

Latest Post

Fix google sitemap xml not found in cs-cart
Google xmlsitemap 404 error

If the google sitemap add-on is turned on but the url https://kuteshop.online/index.php?dispatch = xmlsitemap.view or /sitemap.xml error returned 404 error. Replace kuteshop.online = your website.
IF Chek url: /var/files/1/google_sitemap/sitemap.xml ok
We fix as follows (I'm using cs-cart version 4.7.2)
Open file /app/addons/google_sitemap/func.php

find: $sitemap_path = fn_get_files_dir_path(false) . 'google_sitemap/';
and replace: $sitemap_path = fn_get_files_dir_path(false) . '1/google_sitemap/';

find: $filename = fn_get_files_dir_path() . 'google_sitemap/sitemap' . $file_counter . '.xml';
and replace: $filename = fn_get_files_dir_path() . '1/google_sitemap/sitemap' . $file_counter . '.xml';

With 1STOREFRONT_ID

Save and goto add-on google sitemap "creat new sitemap"
Done. Please visit website: https://kuteshop.online, https://datvnn.com


ENERGOT - chủ đề CS-Cart đa năng
 ENERGOT là một theme để bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo ra một web shop chuyên nghiệp trên mã nguồn Cs-cart đẹp và nhiều tính năng. Các sản phẩm phù hợp như sản phẩm thời trang, quần áo, đồng hồ, kính mát, giày dép, đồ lót, đồ gia dụng, điện tử, đa phương tiện hoặc các mặt hàng kỹ thuật, sản phẩm dành cho trẻ em, quà tặng, hoặc các mặt hàng khác.
ENERGOT là một khuôn mẫu đẹp, chuyên nghiệp và sạch sẽ được thiết kế cho CS-Cart và Multivendor. ENERGOT Có một cách bố trí rất dễ sử dụng, nó có thể thu hút sự chú ý của khách truy cập thông qua chất lượng thiết kế và kết hợp màu sắc đẹp. Chủ đề có thiết kế đáp ứng thích hợp với bất kỳ thiết bị di động nào để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Bạn có thể mua phiên bản mới nhất từ nhà cung cấp hoặc tải bản Null với ver thấp hơn bên dưới.

Demo nhà thiết kế : http://energothemes.com/demo/energot/


Ví dụ, khi bạn muốn tạo một sản phẩm mới trong Cs-cart
"Test sản phẩm có dấu" ==>"test-sn-phm-co-du"  ==> điều này không thân thiện với SEO.
Chúng ta muốn phải là "test-san-pham-co-dau"

Khắc phục rất đơn giản. Bạn đi đến app/schemas/literal_converter và sửa file general.php
Tìm đoạn:
$general = array(
  '\'' => '',
  '"' => '',
  '&' => SEO_DELIMITER . 'va' . SEO_DELIMITER,
  '?' => '-',
  ' ' => '-',
  '/' => '-',
  '(' => '-',
  ')' => '-',
  '[' => '-',
  ']' => '-',
  '%' => '-',
  '#' => '-',
  ',' => '-',
  ':' => '-',
Thêm vào bên dưới
'á' => 'a', 'à' => 'a', 'ạ' => 'a', 'ả' => 'a', 'ã' => 'a', 'ă' => 'a', 'ắ' => 'a', 'ằ' => 'a', 'ặ' => 'a',
 'ẳ' => 'a', 'ẵ' => 'a', 'â' => 'a', 'ấ' => 'a', 'ầ' => 'a', 'ậ' => 'a', 'ẩ' => 'a', 'ẫ' => 'a', 'Á' => 'a',
 'À' => 'a', 'Ạ' => 'a', 'Ả' => 'a', 'Ã' => 'a', 'Ă' => 'a', 'Ắ' => 'a', 'Ằ' => 'a', 'Ặ' => 'a', 'Ẳ' => 'a',
 'Ẵ' => 'a', 'Â' => 'a', 'Ấ' => 'a', 'Ầ' => 'a', 'Ậ' => 'a', 'Ẩ' => 'a', 'Ẫ' => 'a',
 'đ' => 'd', 'Đ' => 'd', 
 'è' => 'e', 'é' => 'e', 'ẻ' => 'e', 'ẽ' => 'e', 'ẹ' => 'e', 
 'ê' => 'e', 'ề' => 'e', 'ế' => 'e', 'ể' => 'e', 'ễ' => 'e', 'ệ' => 'e', 
 'È' => 'e', 'É' => 'e', 'Ẻ' => 'e', 'Ẽ' => 'e', 'Ẹ' => 'e', 
 'Ê' => 'e', 'Ề' => 'e', 'Ế' => 'e', 'Ể' => 'e', 'Ễ' => 'e', 'Ệ' => 'e', 
 'ì' => 'i', 'í' => 'i', 'ỉ' => 'i', 'ĩ' => 'i', 'ị' => 'i', 
 'Ì' => 'i', 'Í' => 'i', 'Ỉ' => 'i', 'Ĩ' => 'i', 'Ị' => 'i', 
 'ò' => 'o', 'ó' => 'o', 'ỏ' => 'o', 'õ' => 'o', 'ọ' => 'o', 
 'ô' => 'o', 'ồ' => 'o', 'ố' => 'o', 'ổ' => 'o', 'ỗ' => 'o', 'ộ' => 'o', 
 'ơ' => 'o', 'ờ' => 'o', 'ớ' => 'o', 'ở' => 'o', 'ỡ' => 'o', 'ợ' => 'o', 
 'Ò' => 'o', 'Ó' => 'o', 'Ỏ' => 'o', 'Õ' => 'o', 'Ọ' => 'o', 
 'Ô' => 'o', 'Ồ' => 'o', 'Ố' => 'o', 'Ổ' => 'o', 'Ỗ' => 'o', 'Ộ' => 'o', 
 'Ơ' => 'o', 'Ờ' => 'o', 'Ớ' => 'o', 'Ở' => 'o', 'Ỡ' => 'o', 'Ợ' => 'o', 
 'ù' => 'u', 'ú' => 'u', 'ủ' => 'u', 'ũ' => 'u', 'ụ' => 'u', 
 'ư' => 'u', 'ừ' => 'u', 'ứ' => 'u', 'ử' => 'u', 'ữ' => 'u', 'ự' => 'u', 
 'Ù' => 'u', 'Ú' => 'u', 'Ủ' => 'u', 'Ũ' => 'u', 'Ụ' => 'u', 
 'Ư' => 'u', 'Ừ' => 'u', 'Ứ' => 'u', 'Ử' => 'u', 'Ữ' => 'u', 'Ự' => 'u', 
 'ỳ' => 'y', 'ý' => 'y', 'ỷ' => 'y', 'ỹ' => 'y', 'ỵ' => 'y', 
 'Y' => 'y', 'Ỳ' => 'y', 'Ý' => 'y', 'Ỷ' => 'y', 'Ỹ' => 'y', 'Ỵ' => 'y',
Lưu lại và xem kết quả nhé.

Video Hướng DẫnTổng hợp Plugin Premium cho wordpress từ Yithemes


yith-donations-for-woocommerce-premium-1.0.8.zip
yith-infinite-scrolling-premium-1.0.3.zip
yith-live-chat-premium-1.1.3.zip
yith-product-size-charts-for-woocommerce-premium-1.0.7.zip
yith-woocommerce-added-to-cart-popup-premium-1.0.3.zip
yith-woocommerce-advanced-reviews-premium-1.3.3.zip
yith-woocommerce-affiliates-premium-1.0.5.zip
yith-woocommerce-ajax-product-filter-premium-2.7.7.zip
yith-woocommerce-ajax-search-premium-1.3.8.zip
yith-woocommerce-anti-fraud-premium-1.0.4.zip
yith-woocommerce-authorizenet-payment-gateway-premium-1.0.7.zip
yith-woocommerce-badge-management-premium-1.2.10.zip
yith-woocommerce-best-sellers-premium-1.0.6.zip
yith-woocommerce-brands-add-on-premium-1.0.5.zip
yith-woocommerce-bulk-product-editing-premium-1.1.10.zip
yith-woocommerce-cart-messages-premium-1.1.4.zip
yith-woocommerce-catalog-mode-premium-1.2.3.zip
yith-woocommerce-category-accordion-premium-1.0.7.zip
yith-woocommerce-color-label-variations-premium-1.0.7.zip
yith-woocommerce-compare-premium-2.0.4.zip
yith-woocommerce-coupon-email-system-premium-1.1.0.zip
yith-woocommerce-custom-order-status-premium-1.0.8.zip
yith-woocommerce-customize-myaccount-page-1.0.4.zip
yith-woocommerce-deposits-and-down-payments-premium-1.0.1.zip
yith-woocommerce-dynamic-pricing-and-discounts-premium-1.0.3.zip
yith-woocommerce-email-templates-premium-1.2.3.zip
yith-woocommerce-eu-energy-label-premium-1.0.3.zip
yith-woocommerce-eu-vat-premium-1.2.8.zip
yith-woocommerce-featured-audio-video-content-premium-1.1.3.zip
yith-woocommerce-frequently-bought-together-premium-1.0.4.zip
yith-woocommerce-gift-cards-premium-1.2.4.zip
yith-woocommerce-mailchimp-premium-1.0.6.zip
yith-woocommerce-membership-premium-1.1.1.zip
yith-woocommerce-minimum-maximum-quantity-premium-1.0.9.zip
yith-woocommerce-multi-step-checkout-premium-1.1.3.zip
yith-woocommerce-multi-vendor-premium-1.9.4.zip
yith-woocommerce-name-your-price-premium-1.0.6.zip
yith-woocommerce-one-click-checkout-premium-1.0.2.zip
yith-woocommerce-order-tracking-premium-1.2.10.zip
yith-woocommerce-pdf-invoice-premium-1.3.2.zip
yith-woocommerce-pending-order-survey-premium-1.0.0.zip
yith-woocommerce-points-and-rewards-premium-1.0.8.zip
yith-woocommerce-popup-1.0.3.zip
yith-woocommerce-product-bundles-premium-1.0.14.zip
yith-woocommerce-product-sales-countdown-premium-1.0.8.zip
yith-woocommerce-product-slider-carousel-premium-1.0.7.zip
yith-woocommerce-quick-export-premium-1.0.2.zip
yith-woocommerce-quick-view-premium-1.1.0.zip
yith-woocommerce-recently-viewed-products-premium-1.0.4.zip
yith-woocommerce-recover-abandoned-cart-premium-1.0.4.zip
yith-woocommerce-request-a-quote-premium-1.3.5.zip
yith-woocommerce-review-for-discounts-premium-1.0.4.zip
yith-woocommerce-review-reminder-premium-1.1.7.zip
yith-woocommerce-save-for-later-premium-1.0.2.zip
yith-woocommerce-sequential-order-number-premium-1.0.5.zip
yith-woocommerce-share-for-discounts-premium-1.1.4.zip
yith-woocommerce-social-login-premium-1.0.7.zip
yith-woocommerce-stripe-premium-1.2.5.zip
yith-woocommerce-subscription-premium-1.1.0.zip
yith-woocommerce-surveys-premium-1.0.4.zip
yith-woocommerce-tab-manager-premium-1.1.5.zip
yith-woocommerce-terms-condition-premium-1.0.4.zip
yith-woocommerce-uploads-premium-1.1.4.zip
yith-woocommerce-waiting-list-premium-1.0.9.zip
yith-woocommerce-watermark-premium-1.0.6.zip
yith-woocommerce-wishlist-premium-2.0.13.zip
yith-woocommerce-zoom-magnifier-premium-1.2.13.zip


Demo: https://yithemes.com/product-category/plugins/
Download: https://drive.google.com/open?id=0B1FiQlq_KGClMDR4TWx3dDBqVW8

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget